Zapytania ofertowe

Kraków, dnia 23 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Mebloplast s. c. J. i R. Przepiórka
ul. Jastrzębia 7, 30-622 Kraków
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na szlifierkę prostoliniową.
Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne:

 • szlifowanie wstępne: 1 ściernica diamentowa (zgrubna),
 • szlifowanie wykańczające: 1 ściernica diamentowa (wykańczająca),
 • polerowanie: 1 ściernica syntetyczna + 1 z tlenkiem ceru,
 • grubość szkła: 3 – 22 mm,
 • minimalny rozmiar szkła: 80 x 80 mm,
 • prędkość przesuwu: 0,5 – 4 m/min.

W przypadku zaoferowania maszyn podobnej klasy i o równorzędnych parametrach prosimy o przedstawienie uzasadnienia zgodności z zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również następujące informacje:

 • okres gwarancji udzielany na przedmiot zamówienia,
 • maksymalny czas realizacji dostawy,
 • czas reakcji serwisu

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Termin składania ofert upływa w dniu: 20.02.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena – 40%,
 • okres gwarancji udzielany na przedmiot zamówienia – 25%,
 • maksymalny czas realizacji dostawy – 20%,
 • czas reakcji serwisu – 15%.

Z poważaniem
J.Przepiórka


Kraków, 5.11.2012.r

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-10-0468-1580-12

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

OKLEINIARKĘ o następujących parametrach, nie niższych niż:
Posuw minimalny – 11m
Grubość elementu do 60mm
Agregaty:

 • agregat do wstępnego frezowania,
 • agregat oklejający,
 • agregat odcinający
 • agregat frezarski,
 • agregat zaokrąglający,
 • cyklina profilowa z szybkowymiennymi głowicami,
 • cyklina plaska – klejowa,
 • agregat polerski.

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy, itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.11.2012.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 50 %
2. Warunki gwarancji – 15 %
3. Serwis – 35%

Z poważaniem
J. Przepiórka


Dotyczy: zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu : „Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla MEBLOPLAST s.c. „

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów
  lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem
  rozwoju poprzez eksport;
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych
  rynków docelowych;
 7. opis celów i strategii eksportowej;
 8. rekomendację rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozwój działalności eksportowej;
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę
  spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
 10. szacunkową wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  związanych z wdrażaniem planu rozwoju eksportu;
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto
 • termin ważności oferty,
 • warunki i termin płatności,
 • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową i imienną
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania.

Oferta powinna być ważna do 21.03.2011.r.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może być przesłana:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebloplast.pl
 • za pośrednictwem poczty na adres: Mebloplast sc. 30-622 Kraków ul. Jastrzębia 7
Osoba do kontaktu: Jarosław Przepiórka tel. 12 655 1229

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.03.2011 r. do godz. 11:00

Termin realizacji Planu rozwoju eksportu: 22.04.2011 r. godz. 11:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp Nazwa Maksymalna ilość punktów Ilość przyznanych punktów
1 Doświadczenie * 60  
2 Cena i warunki płatności 20  
3 Termin realizacji 20  
4 Razem 100  

Zamawiający wybierze ofertę, najkorzystniejszą pod względem jakościowym i ekonomicznym, tj. taką która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wymienione wyżej kryteria.

* Proszę o dołączenie referencji i podanie liczby planów rozwoju exportu zaakceptowanych przez PARP.