ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
W związku z tym przekazujemy niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mebloplast J. i R. Przepiórka z siedzibą w Krakowie przy ul. Jastrzębiej 7. Można się z nami skontaktować mailowo na adres: biuro@mebloplast.pl.

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Mebloplast J. i R. Przepiórka, w celu wykonania umowy, realizacji transakcji sprzedażowych, przeprowadzenia rozliczenia finansowego (podatkowego i rachunkowego), obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych polegających na przekazywaniu Państwu informacji o usługach oferowanych przez Mebloplast J. i R. Przepiórka, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.

 

Przetwarzając Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany – nie dokonujemy profilowania.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jednakże jest niezbędne do zawarcia umów, ich realizacji oraz skorzystania z usług oferowanych przez Mebloplast J. i R. Przepiórka. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

 

Państwa dane możemy przekazać:

 

– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;

– innym odbiorcom – np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych (ograny państwowe).

 

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Administrator nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Na podstawie zawartej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych.

 

Państwa dane osobowe będą również przechowywane w okresie obowiązywania umowy zawartej z Państwem oraz po jej zakończeniu, do momentu ustania celu biznesowego, w czasie, przez który mogliby Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych
w celach:

 

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw m.in. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa sprzeciwu lub cofnięcia zgody można wnieść do nas mailem na adres: biuro@mebloplast.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

 

Jak pozyskujemy dane osobowe?

 

Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz z ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych osobowych również podczas zawierania transakcji, umów oraz kontaktów handlowych.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe w tym np. imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu,

– dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym np. nazwa firmy, NIP, REGON,

– dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line,

– dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 

– zawarta z nami umowa, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

– udzielone nam zgody marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– tzw. „uzasadniony prawnie interes” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, aby przedstawiać i promować inne nasze oferty.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust, 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrazi Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.